Enim müüdud

Kategooriad

Blogi kategooriad

Viimased postitused

Model-shop.ee kasutustingimused

Kasutustingimusi on viimati uuendatud 7. novembril 2016. aastal. 


1. Kasutustingimustes kasutatavad mõisted

Kasutaja – Model-shop teenuseid kasutav isik, kes viibib või on viibinud Kodulehel ja/või ostab Kodulehe kaudu Model-shop Kaupu või Teenuseid. Kasutaja võib olla Kodulehel registreeritud või registreerimata kasutaja. Registreeritud kasutajaks loetakse Kasutaja, kellel on Model-shop Kodulehel kasutajakonto.

Kasutustingimused – Kodulehe kasutamisele kohalduvad tingimused, mis on kohustuslikud kõikidele Kodulehel viibivatele ja Kodulehe kaudu oste sooritavatele isikutele.

Kaup – Kodulehel Model-shop poolt müüdav(-ad) kaup (kaubad).

Koduleht – Internetikeskkond www.model-shop.ee ja/või selle alalehed.

Müügileping – Kodulehe (Model-shop) kaudu Kasutaja vahel sõlmitav leping Kauba või Teenuse ostu kohta. Müügilepinguks loetakse käesolevate tingimuste tähenduses ka teenuse osutamise lepingut.

Müügilepingu kinnitus – Kodulehe poolt e-posti ja/või SMSi teel Kasutajale väljastatav kinnitus Model-shop ja Kasutaja vahel Müügilepingu sõlmimise ja selle tingimuste kohta.

Müügilepingu tingimused – Model-shop poolt määratud ja Müügilepingus märgitud tingimused (s.h Kauba või Teenuse hind, omadused, makse- ja transporditingimused jms).

Tarbija – füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.

Teenus – Kodulehel Model-shop poolt müüdav(-ad) teenus(-ed).

Model-shop – Geomark Info OÜ, asukoht Räitsaka tee 17, Viti küla, Harku vald, 76910 Harjumaa, registrikood 10814152.

Kasutustingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.

2. Kasutustingimuste kehtivus ja kohaldamine

2.1. Kasutustingimused hakkavad Kasutaja suhtes kehtima hetkel, kui Kasutaja annab käesolevate Kasutustingimustega nõustumise kohta elektroonilise kinnituse või asub Kodulehte muul viisil kasutama.

2.2. Kasutustingimused kehtivad vastavalt õiguste iseloomule Model-shop ja Kasutaja vahel tekkivatele õigussuhetele seoses Kodulehe (sh tootearvustuse, foorumi, blogi jms) kasutamisega. Kodulehe kasutamise all mõeldakse eelkõige kauplemiskeskkonna funktsioonide kasutamist Kaupade või Teenuse ostmiseks Model-shopilt või Kaupade ja Teenustega tutvumist Kodulehe vahendusel.

2.3. Kasutustingimused kohalduvad kõikidele Kodulehe kasutajatele.

2.4. Kasutajal ei ole kohustust ennast Kodulehel registreerida, kuid Model-shopil on õigus pakkuda registreerunud Kasutajatele soodsamaid tingimusi Kodulehe kaudu ostude sooritamisel või teha registreeritud Kasutajatele mõeldud sooduskampaaniaid.

2.5. Lisaks käesolevatele Kasutustingimustele reguleerivad Kasutaja ja Model-shopi vahelisi suhteid Transporditingimused, Maksetingimused ning Privaatsus- ja Andmekaitsetingimused , mis kõik loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks lisaks, ning väljakujunenud head tavad.

2.6. Täpsed makse- ning transporditingimused määratakse enne Müügilepingu sõlmimist Model-shopi poolt, mis tähendab, et iga Müügilepingu puhul ei pruugi kõik punktis 2.5. viidatud tingimustes näidatud viisid olla kasutatavad (nt mõni tarneviis ei pruugi olla teostatav). Vastav teave avaldatakse Kasutajale enne Müügilepingu sõlmimist.

 

3. Model-shopi roll ja vastutus

3.1. Model-shop võimaldab Kasutajatel kasutada Kodulehte Model-shopiga Müügilepingu sõlmimiseks. Müügilepingu täitmise eest vastutab Model-shop. Kaupade ja Teenuste informatsiooni õigsuse, Kauba olemasolu, kättetoimetamise, kvaliteedi, tagastuste, garantii, Teenuste osutamise jms eest vastutab Model-shop.

3.2. Model-shop ei taga, et kauplemiskeskkonda on võimalik kasutada kõigi veebisirvijatega ja seadmetega.

3.3. Model-shopil on õigus seada piiranguid teatud Kaupade või Teenuste müügile (näiteks kehtestada piirang, et teatud Kaupu või Teenuseid saavad osta ainult registreeritud Kasutajad).

4. Müügilepingu sõlmimise protsess ja ostuhinna deponeerimine

4.1. Kaupade või Teenuste kirjelduse eksponeerimist Kodulehel käsitatakse Model-shop poolse pakkumusena Müügilepingu sõlmimiseks, va juhul kui Külastaja pidi aru saama, et tegemist on veaga (näiteks ilmselgelt vale müügihind jms).

4.2. Müügilepingu sõlmimiseks sisestab Kasutaja pärast Kaupade või Teenuste väljavalimist (ostukorvi lisamist) nõutavad andmed ning kinnitab lepingu sõlmimise soovi klikkides nupule/ikoonile „Kinnita tellimus“. Müügileping loetakse sõlmituks tellimuse kinnitamisega Kasutaja poolt. Pärast Müügilepingu sõlmimist on Kasutajal kokkuleppel Model-shopiga võimalik Müügilepingut muuta (nt osade Kaupade või Teenuste ostmisest loobuda, muuta transpordiviisi või maksetingimusi).

4.3. Model-shopl on õigus määrata minimaalne ostukorvi summa. Kui selline summa on määratud, puudub Kasutajal võimalus Müügilepingu sõlmimiseks väiksema summa ulatuses.

4.4. Müügilepingu sõlmimise ametlik aeg arvestatakse Model-shop serveri kella järgi, mis ei vasta alati Kasutaja või Kaupmehe veebisirvija või arvuti vms seadme ajale.

4.5. Kui Müügilepingu tingimusi on kokkuleppel Model-shopga muudetud pärast esialgse Müügilepingu sõlmimist, kehtivad Kasutaja suhtes uue kokkuleppe järgsed Müügilepingu tingimused. Model-shop on õigus keelduda Müügilepingu muutmisest.

4.6. Pärast Müügilepingu sõlmimist deponeerib Kasutaja pangalingi või krediitkaardi vahendusel Model-shop arveldusarvele kindlaksmääratud ostuhinna, kui kokku ei ole lepitud tasumises osade kaupa, lunamaksega või järelmaksuga (vt Maksetingimused ).

4.7. Model-shopil tekib kohustus tellimuse täitmiseks, kui Kasutaja on ostuhinna vastavalt punktile 4.6. deponeerinud. Kui Kasutaja on kohustatud ostuhinna deponeerima, kuid ei tee seda selleks ettenähtud tähtaja jooksul, ei teki Model-shopil kohustust Müügilepingut täita.

4.8. Kasutajal on õigus nõuda Model-shopilt arve väljastamist nii elektrooniliselt kui paberil, kui kogu ostuhind on tasutud ja kui Model-shop ei näe arve väljastamisele ette konkreetset viisi. Kui arvel märgitud ostuhind ei vasta Müügilepingu kinnitusel märgitule, on Kasutajal õigus nõuda Müügilepingu kinnitusele vastavat arvet, va juhtudel kui Müügilepingusse märgitud vale ostuhind on sinna tekkinud Model-shop süsteemide tehnoloogilise vea tõttu, millisel juhul on Model-shopl õigus Müügitehingust taganeda. Model-shop väljastab arveid paberil vaid Kasutaja nõudmisel.

4.9. Pärast Müügilepingu sõlmimist ja ostuhinna täielikku deponeerimist vastavalt punktidele 4.6. väljastab Model-shop e-posti vahendusel (registreerunud Kasutajale ka Kodulehe valikmenüüs „Minu ostud“) Kasutajale Müügilepingu kinnituse. Müügilepingu kinnitusele märgib Model-shop:

- Müügilepingu numbri,

- Kaubakoodi,

- Model-shop rekvisiidid ja kontaktandmed,

- Kauba kättetoimetamise aadressi,

- Ostetud Kauba või Teenuse nimetuse, selle lõpphinna, Transporditingimused, Maksetingimused, tagastamise tingimused ning võimalikud eritingimused (nt maksimaalne Teenuse kasutamise aeg). Model-shopil on õigus nõuda Kasutajalt enne Kauba üleandmist või Teenuse osutamist Müügilepingu kinnituse väljastamist.

5. Kaupade ja Teenuste ning täiendavate teenuste hinnad

5.1. Kodulehel müüdavate Kaupade ja Teenuste hinnad on toodud eurodes ja hõlmavad kõiki makse, kuid ei sisalda transpordikulu. Transpordikulu on eraldi välja toodud “Ostukorvis”.

5.2. Model-shopil on õigus korrigeerida tema poolt pakutava Kauba või Teenuse hinda. Kui Kasutaja sõlmis Müügilepingu enne hinna muudatuste avaldamist Kodulehel, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil va juhtudel kui Kauba või Teenuse vale hind avaldati Kodulehel tehnilise vea või rikke tõttu.

5.3. Tarbija poolt Järelmaksulepingust taganemisel 14-päevast taganemisõigust kasutades  maksab Tarbija krediidiandjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest arvates tagasi krediidi põhisumma ja põhisummalt alates krediidi kasutusse võtmisest kuni põhisumma tagasimaksmiseni kokkulepitud intressi. Taganemise korral ei ole krediidiandjal õigust nõuda tarbijalt muid hüvitisi kui krediidiandja poolt avalik-õigusliku suhte alusel krediidisuhte raames makstud tagastamatuid tasusid. 

5.4. Transpordi hind kuvatakse Kasutajale pärast kohaletoimetamisviisi (Transporditingimuse) valikut ning märgitakse ka Müügilepingu kinnitusele.

5.5. Transporditingimused ja nende hinna määrab Model-shop, kes vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

5.6. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Kasutaja soovib Kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused.

6. Teenuse osutamine ja Kaupade kättetoimetamine

6.1. Kasutaja saab Kauba kätte vastavalt Müügilepingu sõlmimisel valitud transporditingimusele .

6.2. Müügilepingu kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui Kasutaja on ostuhinna vastavalt Müügilepingule tasunud. Tarneaeg võib edasi lükkuda Müügilepingu sõlmimise ja ostuhinna laekumise vahele jäävate päevade võrra.

6.3. Model-shopil on õigus tarneaega pikendada a) kuni 7 tööpäeva võrra, kui esinevad objektiivsed, Model-shopist sõltumatud põhjused, mis tingivad viivituse Kauba kättetoimetamisel, või b) pikemalt kui 7 tööpäeva, kui Model-shop ja Kasutaja on tarneaja pikendamises kirjalikult või telefoni teel kokku leppinud.

6.4. Model-shop kohustub Kasutajat teavitama tarneaja või muude kättetoimetamisega seonduvate tingimuste muutumisest hiljemalt 24 tunni jooksul pärast informatsiooni ilmnemist.

6.5. Kauba kättetoimetamise eest Kasutajale vastutab Model-shop. Model-shop ei vastuta Kaupade kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

6.6. Kauba Kasutajale kättetoimetamise kohustus loetakse täidetuks Kauba üleandmisel Kasutajale endale või tema esindajale. Muuhulgas (ja arvestades Kasutustingimustes toodud erilisi piiranguid) loetakse esindajaks Kasutaja elu- või asukohas asuvad isikud, kes Kaubad vastu võtavad. Kaupade juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Kasutajale üle Kauba üleandmise hetkel.

6.7. Kui Kaup toimetatakse Kasutajani kulleri vahendusel, siis antakse Kaup Kasutajale üle koos saatelehega. Kui Kaubal esineb (väliseid) vigastusi, on Kasutajal õigus Kaupa mitte vastu võtta ja märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Allkirjastades saatelehte kinnitab Kasutaja, et Kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (Kaubal ei ole väliseid vigastusi). Kuller toimetab kauba Kasutaja (Ostja) märgitud kohaletoimetamisaadressi välisukseni.

6.8. Kauba tarneaeg ja tarneviisid on märgitud Kodulehe tootelehel.

7. Tarbija taganemisõigus

7.1. Tarbijast Kasutajal on 14 päeva aega Kaubaga tutvuda. Juhul, kui Kaup Kasutajale ei sobi, on Kasutajal õigus 14 päeva jooksul Kauba kättesaamisest Müügilepingust taganeda ja ostetud Kaup Model-shopile tagastada (võlaõigusseaduse § 56 lg 1). Kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema saadetud kirjalikult Model-shop e-posti aadressil modelshop.ee@gmail.com tähtaja (so 14 päeva) jooksul alates Kauba kättesaamisest (välja arvatud eritellimused ja kergestiriknev kaup, vt p 7.5 ja 7.6). Punkt 7. kehtib ainult füüsilisest isikust kasutajale. Juriidlistele isikute poolt Kodulehel sooritatud ostu puhul Kauba tagastamist ei võimaldata.

7.2. Kui Kasutaja on punkti 7.1. alusel Müügilepingust taganenud ning Kaubal ei esine puudusi, on Model-shopl õigus Kasutajalt nõuda Kauba tagastamise transpordikulu hüvitamist vastavalt tagastamise teenust osutava transpordiettevõtte (nt Omniva , SmartPost jne) hinnakirja alusel. Model-shopil on õigus tasaarvestada Kauba Tagastamise transpordikulu Kasutaja poolt Kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga.

7.3. Kui tagastatav Kaup on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kasutaja poolt mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või muu Kasutaja tegevusest tingitud asjaolu tõttu, siis jääb Kaupmehele õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Kasutaja poolt Kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga. Juhul kui Kasutaja ei ole nõus tasaarvestuses näidatud Kauba väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud Kauba väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsioonis süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi abi. Sõltumatu ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Kasutaja ja Model-shop vahel, v.a juhul kui ühe poole seisukoht osutub ilmselgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul maksab kulude eest pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

7.4. Kui Kasutaja on punkti 7.1. alusel Müügilepingust taganenud, tagastab Model-shop Müügilepingu kinnitusel märgitud ja/või Kasutaja poolt tasutud ostuhinna ja Kauba saatmise transporditasu 14 päeva jooksul peale taganemisavalduse esitamist, eeldusel, et sama aja jooksul tagastatakse Kaup Model-shop lattu.

7.5. Model-shop jätab endale õiguse mitte tühistada Kasutaja tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud Kaupa juhul, kui tegemist oli Kasutajale spetsiaalselt valmistatud eritellimusega. Eritellimuseks loetakse

7.5.1. tellimusi, mis on täidetud lähtuvalt Kasutaja erisoovist (joonisest, edastatud mõõtmetest);

7.5.2. tootjalt spetsiaalselt Kasutaja jaoks tellitud eriviimistlusega Kaubad, mida ei esine Kodulehe standardvalikus (kattematerjalid, värvid, kangad, peitsid jm viimistlused);

7.5.3. hulgitellimusi, mis on vormistatud pärast näidise saatmist ning heakskiitu Kasutaja poolt;

7.5.4 tellimusi, kui Kodulehel eksponeeritud Kaubal on selgelt ja loetavalt väljendatud, et antud toodet valmistatakse Kasutajale eritellimusel ja seda Kaupa pole võimalik tagastada.

7.6. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis. Kui kaup on kasutatud, siis Model-shop juhindub mõistliku kasutuse põhimõttest. Kasutajal tuleb ostetud kauba originaalpakend avada ettevaatlikult, seda mitte rikkudes. Kaubal peavad olema kõik tehase kleebised ning seerianumber, samuti peab tagastamisel olema originaalpakendil alles tehase kleebised ja seerianumbrid.

7.7. Model-shopil ei ole kohustust võtta tagasi kergestiriknevaid Kaupu, perioodiliselt ilmuvaid trükiseid jms tooted. Model-shopil ei ole kohustust tagasi võtta järgmisi Kaupu, kui nende pakend on avatud: audio- ja videosalvestised, tarkvara.

8. Kauba garantiitingimused ja pretensioonide esitamine

8.1. Kui Kaubale on ette nähtud müügigarantii või pretensiooni esitamise õigus seaduse mõistes, kohustub Model-shop garantii- ja pretensiooni esitamise tingimusi täitma ning puudustega Kauba ettenähtud tingimustel parandama, asendama või tagasi võtma.

8.2. Sõltumata garantii olemasolust on Tarbijast Kasutajal õigus Model-shopile esitada Kauba lepingutingimustele mittevastavusest tingitud pretensioone kahe aasta jooksul arvates Kauba kättesaamisest (VÕS § 218 lg 2). Kui Kaup on müüdud Tarbijale, siis kuue esimese kuu jooksul Kaubal ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas Müügilepingu sõlmimise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama majandus- ja kutsetegevuses tegutsev Model-shop. Model-shopil on õigus delegeerida defekti väljaselgitamine edasi Tootjale. 

8.2.1. Kauba puuduse ilmnemisel peab Tarbija hiljemalt kahe kuu jooksul peale defekti ilmnemist Model-shopi teavitama esitades selle kohtapretensiooni (VÕS § 220 lg 1).

8.2.2. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul Kauba üleandmisest Tarbijale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud Model-shop (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Model-shop üksnes juhul, kui Tarbija pretensioon oli õigustatud.

8.3. Kauba defekti ilmnemisel kohustub Kasutaja koheselt (vt punkt 8.4.) teavitama Model-shopi probleemist e-posti teel ning esitama kirjalikult pretensiooni või järgmise informatsiooni:

8.3.1. nimi ja kontaktandmed;

8.3.2. Kauba defekti ja/või puuduse kirjelduse ja nõude;

8.3.3. Lisama fotod, kui defekt või puudus on silmaga nähtav;

8.3.4. Müügilepingu number.

8.4. Teavitus (pretensioon) peab olema saadetud kahe kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja möödalaskmise korral kaotab Kasutaja õiguse nõuda Model-shopilt Kauba parandamist või väljavahetamist.

8.5. Model-shop kohustub vastama Tarbija kirjalikule või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele 15 päeva jooksul (TKS § 19 lg 6).

8.6. Puudusega Kauba või selle detaili asendamise korral on Model-shopil õigus nõuda Kasutajalt puudusega Kauba või Kauba detaili tagastamist.

8.7. Model-shop poolt antav müügigarantii ei kata toote vea või kahjustuse poolt põhjustatud otseseid ega kaudseid kahjusid, kaotusi ega ebameeldivusi. Garantii ei kompenseeri Kauba teeninduspunkti viimist või transportimisest tulenevaid kulutusi. Garantii otsuse teeb Model-shop kuni 14 tööpäeva jooksul alates Kauba teeninduspunkti jõudmisest.

8.8. Kui Kasutaja nõuab Kauba parandamist ja nõue on põhjendatud, kuid Model-shop ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Kasutaja Kauba ise parandada või lasta seda teha kolmandal isikul ning nõuda Model-shopilt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

8.9. Kui Kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, kui Model-shop keeldub õigustamatult asja parandamast või asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast talle lepingutingimustele mittevastavusest teatamist ning Tarbija ei soovi või ei saa lasta teha parandusi kolmandal isikul, on Tarbijal õigus Müügilepingust taganeda ja Kaup Model-shople tagastada. Model-shop kohustub tagastama Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna 14 päeva jooksul arvates põhjendatud Taganemisavalduse  saamisest.

8.10. Model-shop ei vastuta:

8.10.1. Kasutajast tingitud Kauba kahjustumise eest;

8.10.2. Defektide eest, mis on tekkinud Kauba mittesihipärasest kasutamisest;

8.10.3. Kauba loomuliku füüsilise kulumise eest Kauba tavapärasel kasutamisel;

8.10.4. Erikaupade (kuluvad ja aeguvad Kaubad, sealhulgas kuid mitte ainult nt akude) lühemate garantiitingimuste eest;

8.10.5. Kauba kasutamisest tingimustes või viisil, mille puhul saab eeldada tavapärasesest kiiremat kulumist;

8.10.6. muudel seaduses sätestatud juhtudel.

9. Model-shop õigus Müügilepingust taganeda

9.1. Model-shopl on õigus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel:

9.1.1. Kasutaja ei tasu mis tahes Müügilepingus ette nähtud summat tähtaegselt;

9.1.2. Tellitud Kaup puudub Model-shop laos ja seda ei ole võimalik hankida või asendada muu Kaubaga;

9.1.3. Muul õigusaktides sätestatud põhjusel.

9.2. Model-shopil on kohustus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda kui ilmneb, et Kasutajal puudus õigus Müügilepingu sõlmimiseks. Model-shopil on õigus Kauba kättetoimetamisel või Teenuse osutamisel kontrollida, kas Kasutajal on Müügilepingu sõlmimise õigus. Vastava õiguse puudumisel Model-shop Kaupa ei väljasta või Teenust ei osuta.

9.3. Kui Model-shop on Müügilepingust taganenud, tagastatakse Müügilepingu alusel tasutud ostuhind Kasutajale 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse (teate) tegemisest.

10. Vastutus ja vääramatu jõud

10.1. Model-shop ja Kasutaja vastutavad teineteise ees käesolevate Kasutustingimuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel, korras ja ulatuses.

10.2. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

10.3. Model-shop ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kasutajale kättetoimetamise aegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate Kasutustingimuste raames.

10.4. Model-shop ei kompenseeri Kasutaja kulusid, mis tekivad asjaoludest, et Kasutaja võttis enda peale kolmandate (Model-shopst mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate Kasutustingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

10.5. Model-shop ei kompenseeri Kasutajale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju.

10.6. Model-shop ei kompenseeri Kasutajale mis tahes kaudset kahju, s.h saamata jäänud tulu.

10.7. Model-shop ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Kasutajale tulenevalt asjaolust, et Model-shop on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda.

11. Kasutaja õigused, kohustused ning kinnitused

11.1. Kasutajal on õigus:

11.1.1. nõuda Model-shopilt pärast Müügilepingu sõlmimist ja ostuhinna tasumist arve esitamist;

11.1.2. postitada Kodulehele kommentaare, Kauba või Teenuse arvustusi, fotosid jms ning esitada Model-shopile küsimusi, ideid ja ettepanekuid Kodulehe kasutajasõbralikumaks muutmiseks, juhul kui see pole ähvardav, ei riiva kolmandate isikute õigusi, autoriõigusi ega pole vastuolus hea tava, seaduse või kohtupraktikaga. Model-shopil on õigus eeltooduga vastuolus olevad kommentaarid või postitused kõrvaldada;

11.1.3. esitada Model-shopile pretensioone Model-shop tegevuse kohta, samuti esitada Model-shopile pretensioone Müügilepingu täitmise või muu tegevuse kohta. Kui pretensioonid on esitatud Model-shopile, tagab viimane pretensioonide põhjendatuse korral nende rahuldamise.

11.2. Kasutaja kohustub:

11.2.1. esitama Kodulehe kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;

11.2.2. hoidma saladuses kolmandate isikute eest Kodulehel registreeritud kasutajakonto kasutajatunnust ja salasõna ning Müügilepingut;

11.2.3. vastutama täielikult kõikide tegevuste eest, mis on toimetatud tema kasutajakonto alt või tema elu- või asukohas asutavalt IP-aadressilt;

11.2.4. mitte kasutama Kodulehte ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

11.2.5. viivitamata e-posti teel informeerima Model-shopi kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Kodulehe kasutajaks registreerumisel esitatutega;

11.2.6. koheselt e-posti teel informeerima Model-shopt Kodulehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse ning Model-shopi poolt saadetud Müügilepingu kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

11.2.7. mitte lubama sooritada Kodulehel oma identiteedi alt tehinguid alaealistel ja muudel isikutel, kellel on vastavalt õigusaktidele keelatud või piiratud tehingute või teatud liiki tehingute tegemine.

11.3. Kasutaja kinnitab, et ta:

11.3.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Kodulehel võimaldatud tehinguid;

11.3.2. on teadlik, et sõlmib Müügilepingu Model-shopiga ja Model-shop vastutab Müügilepingu täitmise eest;

11.3.3. on teadlik, et tellimuse esitamine toob kaasa siduva Müügilepingu;

11.3.4. on teadlik, et Kasutustingimustega nõustumisel ei ole Kasutaja ja Model-shop tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Kasutustingimustes selgesõnaliselt kirjas;

11.3.5. on teadlik ja nõustub sellega, et Model-shopil on õigus teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, käesolevatele Kasutustingimustele ning Model-shop Privaatsus- ja Andmekaitsetingimustele ;

11.3.6. on teadlik ja nõustub, et tal ei ole ühelgi juhul õigus nõuda Model-shop juures deponeeritud summalt intressi;

11.3.7. Taganemisõiguse kasutamisel tagastab tasutud summad Model-shop, va punkt 7.2.;

11.3.8. on teadlik ja nõustub, et Kasutustingimuste aktsepteerimisega annab ta Model-shopile nõusoleku saata endale kommertsteadaandeid, uudiskirju, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi. Kasutajal on õigus teadaannete saamisest igal ajal loobuda. See ei muuda tühiseks Kasutustingimustega nõustumist;

11.3.9. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Kasutustingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Kodulehe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

11.4. Alla 18-aastane Kasutaja kinnitab, et ta kasutab Kodulehte koos vanematega või täiskasvanud hooldaja juuresolekul.

12. Model-shop õigused ja kohustused

12.1. Model-shopil on õigus:

12.1.1. katkestada Müügilepingu sõlmimine ja/või eemaldada/blokeerida Kasutaja Kodulehelt, kui Model-shop kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse ebaausalt või Kasutustingimuste vastaselt;

12.1.2. võtta sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal Koduleht maha või selle toimimine peatada;

12.1.3. jälgida Kodulehel toimuvat tegevust, sh jälgida Kasutajate poolt Kodulehe kasutamist kooskõlas Privaatsus- ja Andmekaitsetingimustega ;

12.1.4. omal valikul, kas piirata või tühistada põhjusi esitamata Kasutaja Kodulehe kasutamisõigus, sh muuta ja eemaldada Kodulehel Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgeda Kasutaja kasutajakonto ja mitte võimaldada tal uuesti registreeruda juhul, kui Kasutaja:

(i) rikub Kasutustingimusi või nendest tulenevaid Kasutaja kohustusi;

(ii) on esitanud Kodulehel kasutajaks registreerumisel või Kodulehe kasutamisel informatsiooni, mis on ebaõige, eksitav ja/või ebatäpne;

(iii) teadlikult ja tahtlikult levitab Kodulehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid, käitub vääritult või kahjustab muud moodi Kodulehte, Model-shopi või teisi isikuid;

(iv) käitub muud moodi vastuolus Kasutustingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega;

12.1.5. saata Kasutajatele kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi.

12.2. Model-shop ei vastuta ühelgi juhul:

12.2.1. kolmandate isikute poolt Kodulehel avaldatud kuulutuste, foorumis avaldatud kommentaaride ja muu Kodulehel avaldatud informatsiooni eest, välja arvatud õigusaktidest tulenev vältimatu vastutus;

12.2.2. Model-shop ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud teatama neist viivitamatult Model-shop klienditeenindusele;

12.2.3. Kasutajale tekkinud kahju eest, mis on põhjustatud Kasutaja Kodulehel salasõna ja kasutajatunnuse ja/või Model-shop juures summa deponeerimisel temale teatavaks tehtud Müügilepingu numbri ja sisu kolmandate isikute poolt kasutamisest.

12.3. Model-shopil on õigus:

12.3.1. Pöörduda pärast Müügilepingu sõlmimist Kasutaja poole täiendava informatsiooni saamiseks (nt tarneaadress, Kauba täpsustus vms);

12.3.2. Täita Müügileping selles märgitud tingimustel ning keelduda pärast Müügilepingu sõlmimist Kasutaja poolt avaldatud muudatusettepanekutest;

12.3.3. Mitte rahuldada Müügilepingust taganemise avaldust, kui Kaup on Kasutajale üle antud või kätte toimetatud rohkem kui 14 päeva enne avalduse esitamist ning Kaubal ei esine puudusi.

12.3.4. Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda kui ilmneb, et Kasutajal puudus õigus Müügilepingu sõlmimiseks (nt kui alaealine Kasutaja sõlmib lepingu alkoholi ostmiseks). Model-shopil on õigus Kauba kättetoimetamisel või Teenuse osutamisel kontrollida, kas Kasutajal on Müügilepingu sõlmimise õigus. Vastava õiguse puudumisel Kaupmees Kaupa ei väljasta või Teenust ei osuta.

12.4. Model-shopil on kohustus:

12.4.1. Edastada Kaupade ja Teenuste kohta õiget informatsiooni;

12.4.2. Informeerida Kasutajat hiljemalt Kauba kättesaamisel või Teenuse osutamisel pretensioonide esitamise võimalustest ning Kauba garantiitingimustest;

12.4.3. Tagada Müügilepingu täitmine selleks ettenähtud tingimustel;

12.4.4. Garantiitingimuste ilmnemisel parandada või asendada puudustega Kaup;

12.4.5. Garantiitingimuste alla mittekuuluvate puuduste ilmnemisel lahendada Tarbija pretensioonid ja parandada või asendada Kaup juhul, kui selline kohustus tuleneb käesolevast Kasutustingimustest või õigusaktidest.

12.4.6. Korraldada ja tagada Kaupade tagastused ja väljavahetamised, kui selleks on õigusaktides või käesolevates Kasutustingimustes sätestatud alus.

13. Poolte teated

Kõikide Kodulehe teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja ja Model-shop vahel toimub elektroonilises kõikide Poolte poolt aktsepteeritud vormis Kodulehel, teineteisele avaldatud e-posti aadresside ja telefoniside kaudu või informatsiooni avaldamisega Kodulehel. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile või avaldatud Kodulehel ja sellest on möödunud 2 tööpäeva. Hindade, Maksetingimuste ja Transporditingimuste muutmine Kodulehel jõustub selle avaldamise hetkest.

14. Intellektuaalne omand

14.1. Model-shop Kodulehekülg ja kogu selle sisu, sh kuid mitte ainult Model-shop kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, Model-shop kaubamärk jms on Model-shop intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eespoolnimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Kasutajatel õigus Model-shop kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada.

14.2. Kodulehele postituste tegemisega annab Kasutaja Model-shopile kõik varalised autoriõigused teostena käsitavate postituste suhtes. Kui Kasutajal puudus intellektuaalse omandi õigus postituste tegemiseks (nt postitab Kasutaja autoriõigustega kaitstud foto), kohustub Kasutaja vastutama kõikide kolmandate isikute nõuete rahuldamise eest, mis on esitatud Model-shopile seoses teoste, kaubamärkide või muu intellektuaalse omandi õigusega kaitstud objektiga seonduvate õiguste rikkumise eest.

15. Privaatsuse ja andmekaitsetingimuste aktsepteerimine

Kodulehe Kasutustingimustega nõustumisel kinnitab Kasutaja, et ta on tutvunud Model-shop Privaatsus- ja Andmekaitsetingimustega ja aktsepteerib seda täielikult ja mööndusteta.

16. Kasutustingimuste muutmine

16.1. Model-shopil on igal ajal õigus ühepoolselt Kodulehte ja Kasutustingimusi (sh kuid mitte ainult Transporditingimusi , Maksetingimusi , Privaatsus- ja Andmekaitsetingimusi) ühepoolselt muuta ning täiendada, sh Kodulehe osutatavad teenused lõpetada või Koduleht sulgeda.

16.2. Model-shop soovitab Kasutustingimused aeg-ajalt üle vaadata, et olla kursis hetkel kehtivate tingimustega. Kõik tehingud alluvad nende tegemise hetkel kehtivatele tingimustele, va juhul kui tingimus oli põhjustatud Kodulehe tehnilisest veast.

17. Muud tingimused

17.1. Kasutajad aktsepteerivad Kodulehel esinevaid trükivigu, ebatäpsusi või muid tekkivaid vigu ning aktsepteerivad, et neid ei saa ühelgi juhul tõlgendada Model-shop kahjuks. Kodulehel kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega.

17.2. Kodulehe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja, Model-shop ja Kaupmehe vahel kohaldatakse käesolevaid Kasutustingimusi, muid Poolte vahelisi suhteid reguleerivaid akte ja Eesti Vabariigi õigust.

17.3. Kodulehe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Tarbija ja Model-shop lahendada läbirääkimiste teel. Kui Model-shop keeldub Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Model-shop pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või nõuda asja lahendamist Harju Maakohtus. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel , Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

17.4. Kasutustingimused kehtivad Kodulehe kasutamisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ning Model-shop vaheliste Kasutustingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.

17.5. Juhul, kui mõni Kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimuste sätete kehtivust.  

 

Model-shop.ee